Kde získat výpis z katastru nemovitostí

j

Napsal Petr Králík

}

21.06.2022

Výpis z katastru nemovitostí potřebujete při prodeji nebo koupi nemovitosti, žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Kde ho získáte, jak dlouho to bude trvat a kolik za něj zaplatíte?

Co je výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí, nebo také výpis listu vlastnictví, dokládá vlastnická práva k nemovitosti k datu jeho vyhotovení. Jde o veřejnou listinu, která se váže k fyzické nebo právnické osobě a zobrazuje právní stav nemovitostí vlastněných touto osobou. 

Ve výpisu z katastru nemovitostí najdete právní vztahy k nemovitostem a případná omezení vlastnického práva, která by mohla zkomplikovat prodej nemovitosti. Je v něm uvedeno případné zástavní právo, předkupní právo, věcná břemena nebo to, zda je nemovitost předmětem konkurzu, je součástí společného jmění manželů apod.

Katastrální mapa zobrazuje přesná umístění pozemků.

Co je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky uchovává údaje o nemovitostech v České republice, tj. jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Informace v katastru jsou veřejné, oficiální výpis ale podléhá zpoplatnění.

Jak vypadá list vlastnictví

Veřejná listina s výpisem vlastněných nemovitostí je rozdělena do částí A až F, kromě toho má hlavičku a zápatí. Musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka a kolkem. 

V horní části najdete číslo listu vlastnictví a příslušnost ke katastrálnímu území. Dokument končí jménem a podpisem zaměstnance úřadu.

Část A

Úvodní část obsahuje informaci o vlastníkovi včetně jeho adresy a identifikace (rodné číslo nebo IČO. V případě, že existuje více vlastníků, uvádí jejich vlastnické spolupodíly.

Část B

Tato část identifikuje nemovitost pomocí informací jako parcelní číslo, číslo popisné a evidenční, výměru, druh a způsob využití pozemku, případně způsob ochrany.

Část C

Informuje o věcných právech, která zatěžují nemovitost. Jde o věcná břemena, zástavní či podzástavní právo, předkupní právo a další.

Část D

Obsahuje další zápisy týkající se nemovitosti. Například informace o soudních sporech ohledně nemovitosti, plombách a dalších upozorněních. Do poznámky se zde může zapsat vše ostatní, co ovlivňuje právní stav nemovitosti.

Část E

V této části je doloženo, jakým způsobem současný vlastník nemovitost nabyl. Nejčastěji jde o kupní smlouvu, může to být ale i darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí soudu v případě vlastnických nejasností nebo usnesení o příklepu, pokud byla nemovitost nabízena v dražbě.

Část F

Jde o část vyhrazenou informacím o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k pozemkům. Rozdělení BPEJ v jednoduchosti vyjadřuje kvalitu zemědělské půdy.

Jak získat výpis z katastru?

Výpis z katastru nemovitostí získáte buď osobně na katastrálním úřadě, nebo prostřednictvím kontaktních míst Czech Pointu. Czech Pointy najdete na většině poboček České pošty nebo na obecních, městských a krajských úřadech. Katastrální úřad je v každém kraji jeden, mívá však několik katastrálních pracovišť v různých okresech.

Co potřebujete pro získání výpisu z katastru nemovitostí

Pro výpis z katastru nemovitostí potřebujete znát jméno a datum narození vlastníka nemovitosti. V případě, že je vlastníkem právnická osoba, potřebujete její IČO.

List vlastnictví ale můžete prozkoumat i v případě, že tyto údaje neznáte. Dá se totiž postupovat i opačně – dohledat v katastru nemovitostí stavbu na základě katastrálního území a čísla parcely nebo čísla popisného.

Výpis z katastru nemovitostí potřebujete k uzavření kupní smlouvy.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Orientační bezplatný výpis z katastru nemovitostí můžete získat nahlédnutím do katastru prostřednictvím online aplikace. Informace v tomto nahlédnutí jsou ale neúplné a není možné je použít pro oficiální účely, například jako přílohu kupní smlouvy. K doložení vlastnictví nemovitosti je vždy potřeba si výpis zaplatit.  

Výpis z katastru nemovitostí online

Existuje i způsob, jak získat výpis z katastru přes internet. Online placený výpis z katastru nemovitostí pořídíte na stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (cuzk.cz). Tam vyhledáte nemovitost buď zadáním adresy a čísla popisného, nebo katastrálního území a parcelního čísla.

Na stránce si zvolíte, jestli chcete zakoupit úplný výpis z katastru nemovitostí, částečný výpis z katastru nemovitostí, informaci o pozemku či kopii katastrální mapy. Elektronický list vlastnictví je zpoplatněn podle počtu stran A4. Po zaplacení poplatku převodem nebo platební kartou dostanete výpis z katastru nemovitostí na zadanou e-mailovou adresu.

Stránky katastru vám umožní zažádat také o papírovou formu výpisu. Dostanete ho poštou na uvedenou adresu, doručení však může trvat až 30 dní.

Do katastru nemovitostí můžete nahlížet i on-line.

Částečný a úplný výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí může být buď částečný, nebo úplný. Částečný výpis z katastru obsahuje jen omezené informace. Hodí se vám především pro doložení, že jste vlastníkem – například když ohlašujete stavbu nebo prodáváte nemovitost.

Úplný výpis z katastru obsahuje všechny dostupné informace o všech nemovitostech dotyčného vlastníka. Každá strana výpisu je zpoplatněna, proto se vyplatí v případech, kdy stačí částečný výpis z katastru, pořizovat jen ten.

Co je katastrální území

Katastrální území jsou obvykle pojmenována podle názvů obcí a městských částí, případně osad. Podle názvu území také zjistíte, pod jaký místní katastrální úřad nemovitost spadá a kam se tedy v případě potřeby obracet. V katastru přitom může mít část obce jiný název, než jaký se používá pro doručování pošty.

Kolik stojí výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru je zpoplatněn podle počtu stran. První strana výpisu může podle zákona stát maximálně 100 Kč, každá další nejvýše 50 Kč.

Výpis z katastru se platí podle počtu stránek.

Newsletter

Další příspěvky

Návratnost investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí mohou představovat atraktivní způsob, jak zhodnotit své peníze a zajistit si dlouhodobý příjem. Návratnost investice do nemovitosti může být však ovlivněna hned několika faktory a vyžaduje proto pečlivé plánování a správu. Klíčové aspekty pro...

číst více

Rozdíl mezi ubytováním a pronájmem

Pokud hodláte někomu dalšímu pronajmout nemovitost k dlouhodobému účelu, neznamená to totéž, jako ubytovat například hosta. Při pronájmu bytu hostitel zajišťuje bytové potřeby a poskytuje k užívání majetek, nikoli další služby. Naopak u ubytovací služby provozovatel...

číst více

Chcete se na něco zeptat?

Petr Králík

Další příspěvky

Návratnost investice do nemovitostí

Návratnost investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí mohou představovat atraktivní způsob, jak zhodnotit své peníze a zajistit si dlouhodobý příjem. Návratnost investice do nemovitosti může být však ovlivněna hned několika faktory a vyžaduje proto pečlivé plánování a správu. Klíčové aspekty pro...

Rozdíl mezi ubytováním a pronájmem

Rozdíl mezi ubytováním a pronájmem

Pokud hodláte někomu dalšímu pronajmout nemovitost k dlouhodobému účelu, neznamená to totéž, jako ubytovat například hosta. Při pronájmu bytu hostitel zajišťuje bytové potřeby a poskytuje k užívání majetek, nikoli další služby. Naopak u ubytovací služby provozovatel...

Obvyklá cena nájemného bytu a jak ji stanovit

Obvyklá cena nájemného bytu a jak ji stanovit

Zjistěte, co se skrývá pod označením obvyklá cena nájemného bytu, co má vliv na její výši a které metody vám ji pomohou stanovit. Úspěšně jste zvládli dlouhou cestu. Našli jste vhodnou nemovitost, zajistili její financování, provedli nezbytné úpravy a opravy,...

Kdo je majitel nemovitosti

Kdo je majitel nemovitosti

Jste právě na procházce po vsi či městě a zajímalo by vás, komu patří ten krásný domek, na který se zrovna díváte? Nebo by vás zajímalo, kdo vlastní ten krásný kus louky, po kterém chodíte na procházku se psem? Dnes už najít majitele nemovitosti či pozemku není těžké....

Co jsou aktiva a pasiva

Co jsou aktiva a pasiva

Pojmy aktiva a pasiva se používají převážně ve spojení s účetní rozvahou. Účetní rozvaha je přehled o majetku společnosti, díky kterému může společnost posoudit, jaká je její finanční pozice. Avšak aktiva i pasiva jsou pojmy, které by měla znát také běžná fyzická...

Jaké opravy bytu jsou hrazeny nájemcem

Jaké opravy bytu jsou hrazeny nájemcem

Máte v plánu pronajmout byt a lámete si hlavu nad tím, jaké povinnosti na vás čekají? Nebo byste se jen rádi vyvarovali někdy zcela zbytečnému rozporu s nájemníkem? Vysvětlíme, kdo nese zodpovědnost za běžné i drobné opravy bytu a hlavně do jakých částek. Také se...