Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kralik Academy s.r.o. jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a jsou jimi upraveny práva a povinnosti Poskytovatele a Odběratele v souvislosti s poskytováním Služby (dále jen „VOP“). Aktuální verze VOP je vždy veřejně přístupná na internetové adrese www.kralikacademy.cz. Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s VOP okamžikem odeslání své závazné objednávky Služby Poskytovateli, za použití prostředků komunikace na dálku. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí Smlouvy mezi Poskytovatelem a Odběratelem.

2. Smluvní ustanovení

Poskytovatelem Služby je společnost Kralik Academy s.r.o., IČ: 091 29 502, se sídlem Praha 10, Korunní 1143/84, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 331121. Odběratelem je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje své Služby na základě uzavřené Smlouvy a dle platných VOP.

3. Definice pojmů

Poskytovatel:

Kralik Academy s.r.o., IČ: 091 29 502, se sídlem Praha 10, Korunní 1143/84, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 331121, která platně uzavřela Smlouvu s Odběratelem na poskytování Služby.

Odběratel:

Fyzická nebo právnická osoba, jednoznačně určená, která platně uzavřela Smlouvu s Poskytovatelem na odebírání Služby.

Služba:

Službou se rozumí služba poskytovaná Poskytovatelem Odběrateli na základě platně uzavřené Smlouvy, po dobu její účinnosti, spočívající v souvislém zpřístupnění online obsahu zvoleného Odběratelem.

Obsah:

Obsahem se rozumí jakákoliv literární, zvuková, obrazová, fotografická, audiovizuální díla, která jsou v rámci poskytnuté Služby zpřístupněna Odběrateli.

Objednávka:

Písemná žádost Odběratele o poskytování Služby mající náležitosti dle článku 4.2 VOP.

Smlouva:

Dvoustranný právní úkon, výlučně v českém jazyce, který je právním titulem určujícím předmět plnění Poskytovatele, jakož i práva a povinnosti smluvních stran při plnění Smlouvy.

Odměna:

Peněžitá úplata ve prospěch Poskytovatele za poskytování Služby.

Licence:

Oprávnění Odběratele k užívání, resp. zužitkování obsahu majícího povahu autorského díla dle Autorského zákona, k němuž Poskytovatel vykonává výlučná majetková práva.

E-shop:

Aplikace provozovaná jménem a na náklady Poskytovatele v prostředí internetu a umožňující automatizovaný proces uzavření Smlouvy v reálném čase.

On-line platba:

Forma úhrady Odměny realizovaná v návaznosti na objednávku v E-shopu, prostřednictvím platební karty a platební brány (externího) poskytovatele služeb platebního místa pro Poskytovatele za podmínek, které určuje poskytovatel služeb platebního místa.

Občanský zákoník:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Autorský zákon:

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

VOP:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky E-shop Poskytovatele.

4. Uzavření smlouvy

 1. Odběratel je navrhovatelem uzavření Smlouvy, který žádá Poskytovatele o poskytnutí Služby, a Poskytovatel je ve vztahu k Odběrateli osobou, které je návrh na uzavření Smlouvy určen, a která po přijetí návrhu poskytuje Odběrateli Službu ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek.
 2. Proces uzavření Smlouvy probíhá v prostředí E-shopu Poskytovatele. E-shop umožňuje Odběrateli sestavit úplnou Objednávku a v reálném čase (online) ji odeslat Poskytovateli. Obsah Objednávky se vytváří postupem Odběratele v rámci předdefinovaných kroků v prostředí E-shopu a tvoří jej zejména: identifikace Služby, Odměna, délka předplatného, identifikace Odběratele, kontaktní a fakturační údaje Odběratele, souhlas s VOP a datum. Systém E-shopu doručení Objednávky a její přijetí/ nepřijetí potvrdí Odběrateli na jím uvedený elektronický kontakt po odeslání Objednávky. V tomto případě vzniká Smlouva okamžikem doručení sdělení o přijetí Objednávky Odběrateli ve smyslu předchozí věty. Systém E-shopu umožňuje, zároveň s odesláním Objednávky, realizovat platbu Odměny ve formě On-line platby.
 3. Odběratel výslovně souhlasí se zahájením poskytování Služby neprodleně po uzavření Smlouvy a splnění podmínek dle čl. 6 těchto VOP.

5. Cena a způsob úhrady Služby

 1. Poskytovateli náleží za poskytování Služby Odměna. Odměna za poskytování Služby se sjednává výlučně ve Smlouvě
 2. Odměna je dána cenou zvolené Služby platné v době odeslání Objednávky Poskytovateli.
 3. Odměna je Odběrateli účtována formou předplatného Služby na určité období, zpravidla 60 měsíců, nestanoví-li Smlouva jinak.
 4. Poskytovatel je povinen vystavit neprodleně po přijetí platby Odměny řádný daňový doklad a doručit jej Odběrateli na jím uvedený elektronický kontakt. Pro tyto účely Odběratel výslovně souhlasí s elektronickou podobou daňového dokladu.
 5. Poskytovatel je oprávněn připočíst k částce Odměny DPH v zákonem stanovené výši.
 6. Odběratel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služby až po plné úhradě částky předplatného na sjednané období Odběratelem.
 7. Odběratel není oprávněn započíst na pohledávku Poskytovatele jakoukoli ze svých případných pohledávek vůči Poskytovateli.

6. Licence

Poskytovatel zaručuje a prohlašuje, že:

 1. obsah příslušné Služby (dále jen „Obsah“) vznikl jako původní dílo tvůrčí činností osob pověřených Poskytovatelem;
 2. Obsah je chráněn v souladu s Autorským zákonem;
 3. Poskytovatel vykonává výlučná majetková práva k Obsahu, který naplňuje znaky autorského díla podle Autorského zákona a je chráněn v režimu autorského práva;
 4. je oprávněn udělit Odběrateli oprávnění k výkonu práva Obsah užít, resp. zužitkovat v rozsahu dle článku 2 VOP;
 5. převzetí či jiné následné užití Obsahu nebo jakékoliv jeho části ze strany třetí osoby je bez výjimek zakázáno;
 6. Obsah je součástí obchodního tajemství Poskytovatele, který je výlučně oprávněn rozhodnout, zda, v jakém rozsahu, formě a za jakých podmínek bude jeho obchodní tajemství zpřístupněno třetí osobám.

Na základě Smlouvy platně uzavřené s Odběratelem Poskytovatel uděluje Odběrateli oprávnění k výkonu práva Obsah užít za následujících podmínek:

 1. k užití, resp. zužitkování obsahu výlučně pro vlastní potřeby Odběratele jako nabyvatele licence s tím, že vyloučeny jsou veškeré způsoby užití dle § 12 odst. 4 písm. b) – f) Autorského zákona;
 2. v nevýhradní formě, kdy Poskytovatel je oprávněn udělovat třetím stranám další licence k Obsahu nebo jakýmkoliv upraveným komerčním variantám Obsahu nebo jakékoliv jeho části;
 3. v rozsahu jedné licence, času odpovídajícímu době trvání Smlouvy, bez omezení místa;
 4. za úplatu, která je již obsažena v Odměně;
 5. bez možnosti podlicence anebo postoupení licence, práv či jejich výkonu, a jejich převodu.

Ve vztahu ke Službě „diskusní fórum“ se ustanovení tohoto článku použije obdobně s tím, že Poskytovatelem se rozumí každý jednotlivý autor příspěvku do diskusního fóra; čl. 11.2 VOP se však ve vztahu k takovým Poskytovatelům nepoužije.

7. Práva a povinnosti Odběratele

 1. Prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služby dle Smlouvy, ať již ve sjednaném termínu nebo s neúplným nebo nesprávným Obsahem, je Odběratel povinen oznámit písemně Poskytovateli, jakmile to zjistí, nejpozději do tří dnů od vzniku prodlení. Na základě oznámení Poskytovatel prověří okolnosti prodlení a svůj závěr zašle Odběrateli. Došlo-li k prodlení z důvodů mimo kontrolu Poskytovatele a/nebo oznámil-li Odběratel prodlení po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě, nevzniká Odběrateli nárok na náhradní plnění, na slevu z Odměny, ani na ukončení příslušné Smlouvy.
 2. Odběratel je povinen využít Službu pouze pro svou vlastní potřebu, popř. potřebu svých zaměstnanců, za účelem rozšíření svých/jejich znalostí a dovedností. Odběratel není oprávněn Obsah či jeho část zpřístupnit, předat, přeposlat, poskytnout třetí osobě či umožnit, aby třetí osoba získala k Obsahu nebo jeho části přístup.
 3. Odběratel přijetím těchto VOP uděluje Poskytovateli svůj výslovný souhlas se zasíláním a sdělováním obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb Poskytovatele a/nebo třetích stran elektronickými prostředky využitím poskytnutého elektronického či telefonického kontaktu Odběratele. Tento svůj souhlas je Odběratel oprávněn kdykoliv odvolat písemným oznámením o odvolání svého souhlasu zaslaným na e-mailovou adresu Poskytovatele [info@kralikacademy.cz], popř. postupem dle instrukcí uvedených v zápatí doručeného obchodního sdělení. Pro vyloučení pochybností se za obchodní sdělení nepovažuje elektronická komunikace Poskytovatele obsahující provozní informace ke Službě, která je Odběrateli zpřístupněna.
 4. Pro účely komunikace s Poskytovatelem, k zaslání námětů a připomínek, příp. k opravě registračních údajů je Odběratel povinen využít kontaktní formulář Poskytovatele přístupný z prostředí E-shopu.

8. Vyloučení a omezení odpovědnosti

 1. Poskytovatel vyvíjí nejvyšší úsilí, aby Obsah byl aktuální, věcně správný a reflektoval platnou legislativu v ČR.
 2. Poskytovatel však nezaručuje, že Obsah umožní Odběrateli dosáhnout obchodního úspěchu, určitého výnosu, zisku či marže, schopnosti ochránit svou investici před riziky, souladu s platnou legislativou, ochrany před zákonnými zásahy orgánů státní regulace, apod. Obsah je zásadně koncipován jako doporučující a jeho uplatnění záleží vždy na rozhodnutí a volné úvaze Odběratele.
 3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za škodu v maximálním rozsahu, v jakém je to dle práva přípustné, která Odběrateli mohla vzniknout, hrozila vznikem nebo vznikla v souvislosti s (i) Obsahem, který byl, dle názoru Odběratele, nepřesný, neobjektivní, nepravdivý, nesrozumitelný, neaktuální, neúplný či stručný, zaměnitelný, matoucí, (ii) technickými problémy poskytovatele internetového připojení či poskytovatele webhostingových služeb majících vliv na poskytnutí Služby, (iii) stavem a/nebo funkčností IT infrastruktury Odběratele majících vliv na poskytování Služby Odběrateli, či (iv) jednáním Odběratele, které je v rozporu s účelem této Smlouvy.
 4. Odpovědnost Poskytovatele za vady poskytnuté Služby, existující v okamžiku, kdy byla poskytnuta, je vyloučena, pokud vada nebyla Odběratelem řádně Poskytovateli vytčena, tj. řádně písemně oznámena a doručena na elektronickou adresu [info@kralikacademy.cz] nejpozději 3. den po dni, kdy k vadnému plnění mělo dojít, a dále, pokud vada má původ v (i) technických problémech poskytovatele internetového připojení či poskytovatele webhostingových služeb, (ii) stavem a/nebo funkčností IT infrastruktury Odběratele či (iii) jednání Odběratele, které je v rozporu s účelem této Smlouvy. Obsahem oznámení o vadě musí být: označení Odběratele, číslo Smlouvy, datum a čas zjištění vady, popis vady, specifikace dotčené Služby.
 5. Odpovědnost Poskytovatele za následky právních úkonů, obdobných úkonů a chování Odběratele založených na obsahu Služby, závěrech, které Odběratel na základě obsahu Služby učiní, očekáváních a předpokladech, která z obsahu Služby mohou plynout, je vyloučena.

9. Mlčenlivost

 1. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit žádné třetí osobě a chránit před neoprávněným užitím obchodní tajemství Poskytovatele, jakož i veškeré důvěrné informace, které si smluvní strany mezi sebou sdělí (dále jen „chráněné informace“).
 2. Obchodním tajemstvím se rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem Poskytovatele, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle Poskytovatele utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajištěno. Zejména pak se obchodním tajemstvím rozumí jakýkoli Obsah.
 3. Důvěrnou informací se rozumí taková informace, která není obchodním tajemstvím Poskytovatele, a zahrnuje zejména: technické či obchodní údaje nebo jiné informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména, know-how, počítačové programy, procesy, návrhy, koncepce, specifikace, zprávy, údaje, analýzy, dokumenty, cenové informace, podnikatelské, finanční a marketingové plány, vynálezy a objevy / další informace, které Poskytovatel označí výslovně a zjevně jako „důvěrné“.
 4. Porušením závazku mlčenlivosti není: poskytnutí chráněné informace v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace / poskytnutí této smlouvy osobám ze zákona vázaným povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu této dohody / použití chráněné informace v rámci Služby „diskusní fórum“ / jiné použití chráněné informace Odběratelem s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
 5. Každá ze smluvních stran je povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat v případech dle předchozího odstavce, jakož i v případech zjištěného ohrožení či porušení chráněné informace.

10. Sankce

 1. Trvá-li prodlení Odběratele s úhradou Odměny déle než deset (10) dnů, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 2. Za každý případ porušení podmínek licence Odběratelem je Poskytovatel oprávněn požadovat po Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
 3. Za každý případ porušení závazku mlčenlivosti je Poskytovatel oprávněn požadovat po Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč.
 4. Nároky smluvních stran dle tohoto článku jsou kumulativní, tj. vzájemně se nevylučují. Nárok na náhradu škody v plné výši není dotčen zaplacením smluvní pokuty.
 5. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů od písemného uplatnění smluvní pokuty s řádným odůvodněním u povinné smluvní strany.
 6. Odstoupení jedné smluvní strany je účinné, bylo-li vyhotoveno písemně s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé smluvní straně.
 7. V případě, že dojde k zániku Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Odběratele na internetovém portálu Poskytovatele a zamezit mu tak v přístupu ke Službě; na tento přístup není, mimo účinnou Smlouvu, právní nárok.

11. Ukončení smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá zásadně na dobu určitou, která svou délkou odpovídá době předplatného Služby, tj. 60 měsíců, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.
 2. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
 3. Od Smlouvy lze odstoupit výlučně v případech upravených v těchto VOP.
 4. Odběratel nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne prvního doručení Produktu ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, a to z důvodu uvedeného v § 1837 písm. l) téhož ustanovení.
 5. V případě předčasného ukončení této Smlouvy v souladu s VOP nemá Odběratel nárok na vrácení uhrazené Odměny, ani její části, s ohledem na to, že mu již byl úplný Obsah zpřístupněn.

12. Změny VOP

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu VOP, zejména v rozsahu: Práva a povinnosti Odběratele (čl. 7), Vyloučení a omezení odpovědnosti (čl. 8), Sankce (čl. 10), Ukončení Smlouvy (čl. 11).
 2. O změně VOP vyrozumí Poskytovatel Odběratele ve lhůtě nejméně 7 dní před nabytím jejich účinnosti oznámením na elektronickou adresu Odběratele evidovanou v databázi Poskytovatele.
 3. Odběratel je oprávněn změnu VOP odmítnout písemným oznámením Poskytovateli za současného vypovězení Smlouvy ve výpovědní době 30 dnů, s počátkem v den následující po dni doručení výpovědi Odběrateli.

13. Řešení spotřebitelských sporů

 1. V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:

  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

 2. Odběratel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Ustanovení tohoto čl. 13 VOP se nepoužije v případech, kdy Odběratelem je právnická osoba.

14. Závěrečná ustanovení

Smlouva mezi Poskytovatelem a Odběratelem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Tyto VOP nabývají platnosti dne [1.1.2021] a účinnosti vůči Odběrateli dnem jejich přijetí.