Co jsou aktiva a pasiva

j

Napsal Petr Králík

}

20.06.2022

Pojmy aktiva a pasiva se používají převážně ve spojení s účetní rozvahou. Účetní rozvaha je přehled o majetku společnosti, díky kterému může společnost posoudit, jaká je její finanční pozice. Avšak aktiva i pasiva jsou pojmy, které by měla znát také běžná fyzická osoba, která nemusí vést účetnictví.

Co jsou aktiva

Zjednodušeně by se dalo říct, že aktiva jsou majetkem společnosti. Znamená to, že sem patří všechno, co společnost vlastní. Patří sem také všechno to, od čeho společnost očekává přínos ekonomického užitku do budoucnosti.

S pojmem aktiva se pojí další dva pojmy, kterými jsou obrat aktiv a rentabilita aktiv. Obrat aktiv je ukazatelem, který společnosti napovídá, kolikrát se krátkodobá (oběžná) aktiva obrátí za rok. Díky obratu může společnost zjistit, jestli efektivně s aktivy hospodaří.

Rentabilita aktiv (ROA) udává, jaký zisk měla společnost při pohledu na celková aktiva. Zjišťuje se hlavně efektivita využití majetku společnosti. Na rozdíl od obratu aktiv pracuje rentabilita se ziskem. Obrat aktiv se zabývá tržbami.

Co jsou to pasiva

Pasiva znamenají zdroje financování majetku firmy. Znamená to, že sem patří všechno, z čeho byl majetek společnosti zařízený. Jedná se o závazky vůči věřitelům, vklady vlastníků do společnosti, zisky/ztráty minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Rozdělení aktiv

Aktiva se dělí na dlouhodobá a krátkodobá (oběžná).

Dlouhodobá aktiva

U dlouhodobých aktiv společnost drží majetek déle než jeden rok. Společnost tedy majetek drží delší dobu. Dlouhodobá aktiva se dále dělí na tři skupiny:

Dlouhodobý hmotný majetek – složky, kterých společným znakem je to, že trvají déle než jeden rok. Zahrnují se sem vždy nemovitosti, konkrétně pak pozemky, stavby, hmotné movité věci, pěstitelské celky, dospělá zvířata a další jiný dlouhodobý majetek.

Panoramatický záběr zemědělského pole, které bylo právě sklizeno se stromy na okraji.

Dlouhodobý nehmotný majetek – opět musí být doba použitelnosti takového majetku delší než jeden rok. Řadíme sem nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, emisní povolenky či preferenční limity.

Muž, který kóduje software na počítači.

Dlouhodobý finanční majetek – tato aktiva většinou nejsou určena pro používání běžné činnosti podniku. Účetní jednotky očekávají výnos, který má podobu dividend, úroků či jiného zhodnocení. Řadíme sem dluhové cenné papíry, ostatní cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry či jiné finanční majetky.

Byznysmen ukazuje peníze, čímž nabízí půjčku ostatním lidem.

Ocenění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek se zajišťuje zejména prostřednictvím koupě, převodu či vytvořením vlastní činnosti. Abychom mohli správně ocenit dlouhodobý majetek, musíme určit formu pořízení. Při pořízení bereme v úvahu pořizovací cenu, vlastní náklady a reprodukční pořizovací cenu.

Reprodukční pořizovací cena znamená cenu, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen v době, kdy o něm bylo účtováno. Je to tedy takový majetek, který nelze ocenit jinak. Například se jedná o majetek darovaný či nově zjištěný při přebytku v účetnictví.

Podmínky dlouhodobých aktiv

Existují podmínky, které je potřeba splnit. Pro zařazení mezi dlouhodobý hmotný majetek je potřeba fyzická podstata, dlouhodobost používání a výše ocenění. Tuto výši si účetní jednotky stanovují samy.

Pro zařazení mezi dlouhodobý nehmotný majetek je potřeba splnit tyto podmínky – doba použitelnosti více než 1 rok a hodnota ocenění. Podmínka pro zařazení mezi dlouhodobý finanční majetek je jen jedna – doba použitelnosti delší než 1 rok.

Krátkodobá aktiva

Krátkodobá, někdy také označována jako oběžná, aktiva znamenají, že společnost drží majetek maximálně jeden rok. Zařadit sem můžeme různé materiály, zásoby, krátkodobé pohledávky, peníze na účtu v bance či termínované vklady.

Za oběžná se označují proto, že jsou odrazem provozního koloběhu společnosti. Probíhá to tak, že za peníze se nakoupí materiál či zásoby. Z těch se následně stanou výrobky či služby, za které společnost získá peníze. A takto neustále dokola.

Krátkodobá aktiva můžeme ještě rozdělit na peněžní a věcná, kdy peněžní se ještě dále dělí na finanční aktiva a pohledávky.

Muž nese cihly, které představují materiál.

Rozdělení pasiv

Pasiva se dělí na vlastní kapitál (vlastní zdroje) a cizí kapitál (cizí zdroje).

Vlastní kapitál

Do vlastního kapitálu se řadí zdroje, na které si společnost nevzala žádnou půjčku. Příkladem mohou být základní vklady majitelů, dary, zisky, kterých společnost dosáhla v rámci své činnosti. Stanovit vlastní kapitál je velmi jednoduché – od celkových aktiv se odečte cizí kapitál.

Vlastní kapitál se dále ještě dělí na základní kapitál, fondy kapitálové a fondy ze zisku, výsledek hospodaření.

Cizí kapitál

Do cizího kapitálu patří aktuální závazky neboli dluhy společnosti. Tyto závazky můžeme rozdělit podle jejich doby splatnosti. A to na:

  • krátkodobé závazky – závazky mající splatnost do jednoho roku. Patří sem například závazky vůči dodavatelům, finančním institucím, zaměstnancům
  • dlouhodobé závazky – závazky se splatností nad jeden rok. Patří sem například získané úvěry, dluhopisy

Aktiva a pasiva pro fyzické osoby

Soukromé osoby mohou mít samozřejmě také svůj vlastní majetek, prostřednictvím kterého mohou vydělávat peníze. Tím pádem mají aktiva. Zařadit do této kategorie můžeme pronajímanou nemovitost, obrazy či jiné umělecké předměty, autorská práva či cenné papíry.

Fyzické osoby mají běžně také pasiva. Řadíme sem veškerý majetek, který vyrábí výdaje. Sem řadíme auto, spotřební majetek, nemovitost, úvěr, hypotéku. Musí však být všechen majetek určen k osobnímu užití.

Účetní rozvaha

Výše v článku jsme si stručně řekli, co je to účetní rozvaha. Účetní rozvaha se považuje za hlavní účetní výkaz. Je vždy sestavována vzhledem k určitému časovému úseku k rozvahovému dni.

V rozvaze nesmí chybět jedna důležitá informace – stav majetku a závazků. Tento stav se do rozvahy promítne na základě toho, co zůstane v jednotlivých rozvahových účtech. Sestavuje se pomocí účetních dat, která společnost za dané období zaúčtuje.

Rozvaha má svou levou a pravou stranu. Levá strana by měla obsahovat uspořádaný majetek podle složení nebo druhu, tedy aktiva. Pravá strana by měla obsahovat majetek uspořádaný podle toho, z jakých zdrojů byl pořízen, tedy pasiva.

Druhy rozvahy

Rozvahu dělíme podle časového okamžiku, ke kterému se sestavuje:

  • zahajovací rozvaha – založení společnosti
  • počáteční rozvaha – začátek účetního období
  • konečná rozvaha – konec účetního období či při ukončení činnosti

Existuje také rozvaha, která se sestavuje na kratší časové intervaly. Taková účetní rozvaha slouží pro potřeby řízení podniku, pro který jsou tyto informace nezbytné k dalšímu rozhodování.

Funkce rozvahy

Rozvaha má svou základní funkci, kterou je uspořádání majetku společnosti a jeho zdrojů financování. Rozvaha ale slouží také pro porovnání dvou a více období.

Kurz Jak vydělat/Jak na finance

Pokud se v problematice aktiv a pasiv stále neumíte pořádně zorientovat, pak můžete využít náš připravovaný kurz Jak vydělat/Jak na finance. V kurzu vás naučíme, jak vydělávat, jak nakládat s financemi, aby přinesly další peníze, co dělat, abyste byli úspěšní.

V brzké době bude k dispozici na naší webové stránce Kralik Academy e-book, který bude trochu jinou formou popisovat potřebné informace k investování do nemovitostí.

Newsletter

Další příspěvky

Jak si přivydělat přes internet

Tipy a rady na přivýdělek z pohodlí domova. Prozradíme vám vše podstatné o práci přes internet, která se může časem stát hlavním zdrojem příjmů do rodinného rozpočtu. Hledáte způsoby, jak vydělat peníze z domova? Je vaším snem práce na internetu, kterou byste mohli...

číst více

Jak se stát úspěšným

Kdo z nás by se nechtěl stát úspěšným. Avšak úspěch se ne a ne dostavit. A pokud vůbec, tak rozhodně ne hned. V tomto článku vám alespoň nastíníme, jak se stát úspěšným. Často se v internetových článcích objevují různé informace o náhlém úspěchu. Většinou je scénář...

číst více

Chcete se na něco zeptat?

Petr Králík

Další příspěvky

Jak si přivydělat přes internet

Jak si přivydělat přes internet

Tipy a rady na přivýdělek z pohodlí domova. Prozradíme vám vše podstatné o práci přes internet, která se může časem stát hlavním zdrojem příjmů do rodinného rozpočtu. Hledáte způsoby, jak vydělat peníze z domova? Je vaším snem práce na internetu, kterou byste mohli...

Jak se stát úspěšným

Jak se stát úspěšným

Kdo z nás by se nechtěl stát úspěšným. Avšak úspěch se ne a ne dostavit. A pokud vůbec, tak rozhodně ne hned. V tomto článku vám alespoň nastíníme, jak se stát úspěšným. Často se v internetových článcích objevují různé informace o náhlém úspěchu. Většinou je scénář...

Kde získat výpis z katastru nemovitostí

Kde získat výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí potřebujete při prodeji nebo koupi nemovitosti, žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Kde ho získáte, jak dlouho to bude trvat a kolik za něj zaplatíte? Co je výpis z katastru nemovitostí Výpis z katastru nemovitostí, nebo také...

Rozdíl mezi ubytováním a pronájmem

Rozdíl mezi ubytováním a pronájmem

Pokud hodláte někomu dalšímu pronajmout nemovitost k dlouhodobému účelu, neznamená to totéž, jako ubytovat například hosta. Při pronájmu bytu hostitel zajišťuje bytové potřeby a poskytuje k užívání majetek, nikoli další služby. Naopak u ubytovací služby provozovatel...

Inflace a deflace

Inflace a deflace

O inflaci slyšel už asi každý. Jde o ztrátu hodnoty peněz – za své peníze koupíte méně zboží a služeb, které zdražují. Existuje ale i opačný proces, deflace. Který z nich je častější, který nebezpečnější a jak se bránit inflaci? Co je inflace a deflace V situaci, kdy...

Jak si říct o peníze – pro zaměstnané

Jak si říct o peníze – pro zaměstnané

Určitě se každý někdy dostal do situace, kdy řešil peníze. Mohlo se to týkat zaměstnání a zvýšení platu nebo vyjednání lepších finančních podmínek u služby. Také si od vás mohl někdo půjčit peníze, které bohužel nesplácí. V článku se dozvíte nejen to, jak si říct o...