Kde získat výpis z katastru nemovitostí

j

Napsal Petr Králík

}

21.06.2022

Výpis z katastru nemovitostí potřebujete při prodeji nebo koupi nemovitosti, žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Kde ho získáte, jak dlouho to bude trvat a kolik za něj zaplatíte?

Co je výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí, nebo také výpis listu vlastnictví, dokládá vlastnická práva k nemovitosti k datu jeho vyhotovení. Jde o veřejnou listinu, která se váže k fyzické nebo právnické osobě a zobrazuje právní stav nemovitostí vlastněných touto osobou. 

Ve výpisu z katastru nemovitostí najdete právní vztahy k nemovitostem a případná omezení vlastnického práva, která by mohla zkomplikovat prodej nemovitosti. Je v něm uvedeno případné zástavní právo, předkupní právo, věcná břemena nebo to, zda je nemovitost předmětem konkurzu, je součástí společného jmění manželů apod.

Katastrální mapa zobrazuje přesná umístění pozemků.

Co je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky uchovává údaje o nemovitostech v České republice, tj. jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Informace v katastru jsou veřejné, oficiální výpis ale podléhá zpoplatnění.

Jak vypadá list vlastnictví

Veřejná listina s výpisem vlastněných nemovitostí je rozdělena do částí A až F, kromě toho má hlavičku a zápatí. Musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka a kolkem. 

V horní části najdete číslo listu vlastnictví a příslušnost ke katastrálnímu území. Dokument končí jménem a podpisem zaměstnance úřadu.

Část A

Úvodní část obsahuje informaci o vlastníkovi včetně jeho adresy a identifikace (rodné číslo nebo IČO. V případě, že existuje více vlastníků, uvádí jejich vlastnické spolupodíly.

Část B

Tato část identifikuje nemovitost pomocí informací jako parcelní číslo, číslo popisné a evidenční, výměru, druh a způsob využití pozemku, případně způsob ochrany.

Část C

Informuje o věcných právech, která zatěžují nemovitost. Jde o věcná břemena, zástavní či podzástavní právo, předkupní právo a další.

Část D

Obsahuje další zápisy týkající se nemovitosti. Například informace o soudních sporech ohledně nemovitosti, plombách a dalších upozorněních. Do poznámky se zde může zapsat vše ostatní, co ovlivňuje právní stav nemovitosti.

Část E

V této části je doloženo, jakým způsobem současný vlastník nemovitost nabyl. Nejčastěji jde o kupní smlouvu, může to být ale i darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí soudu v případě vlastnických nejasností nebo usnesení o příklepu, pokud byla nemovitost nabízena v dražbě.

Část F

Jde o část vyhrazenou informacím o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k pozemkům. Rozdělení BPEJ v jednoduchosti vyjadřuje kvalitu zemědělské půdy.

Jak získat výpis z katastru?

Výpis z katastru nemovitostí získáte buď osobně na katastrálním úřadě, nebo prostřednictvím kontaktních míst Czech Pointu. Czech Pointy najdete na většině poboček České pošty nebo na obecních, městských a krajských úřadech. Katastrální úřad je v každém kraji jeden, mívá však několik katastrálních pracovišť v různých okresech.

Co potřebujete pro získání výpisu z katastru nemovitostí

Pro výpis z katastru nemovitostí potřebujete znát jméno a datum narození vlastníka nemovitosti. V případě, že je vlastníkem právnická osoba, potřebujete její IČO.

List vlastnictví ale můžete prozkoumat i v případě, že tyto údaje neznáte. Dá se totiž postupovat i opačně – dohledat v katastru nemovitostí stavbu na základě katastrálního území a čísla parcely nebo čísla popisného.

Výpis z katastru nemovitostí potřebujete k uzavření kupní smlouvy.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Orientační bezplatný výpis z katastru nemovitostí můžete získat nahlédnutím do katastru prostřednictvím online aplikace. Informace v tomto nahlédnutí jsou ale neúplné a není možné je použít pro oficiální účely, například jako přílohu kupní smlouvy. K doložení vlastnictví nemovitosti je vždy potřeba si výpis zaplatit.  

Výpis z katastru nemovitostí online

Existuje i způsob, jak získat výpis z katastru přes internet. Online placený výpis z katastru nemovitostí pořídíte na stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (cuzk.cz). Tam vyhledáte nemovitost buď zadáním adresy a čísla popisného, nebo katastrálního území a parcelního čísla.

Na stránce si zvolíte, jestli chcete zakoupit úplný výpis z katastru nemovitostí, částečný výpis z katastru nemovitostí, informaci o pozemku či kopii katastrální mapy. Elektronický list vlastnictví je zpoplatněn podle počtu stran A4. Po zaplacení poplatku převodem nebo platební kartou dostanete výpis z katastru nemovitostí na zadanou e-mailovou adresu.

Stránky katastru vám umožní zažádat také o papírovou formu výpisu. Dostanete ho poštou na uvedenou adresu, doručení však může trvat až 30 dní.

Do katastru nemovitostí můžete nahlížet i on-line.

Částečný a úplný výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí může být buď částečný, nebo úplný. Částečný výpis z katastru obsahuje jen omezené informace. Hodí se vám především pro doložení, že jste vlastníkem – například když ohlašujete stavbu nebo prodáváte nemovitost.

Úplný výpis z katastru obsahuje všechny dostupné informace o všech nemovitostech dotyčného vlastníka. Každá strana výpisu je zpoplatněna, proto se vyplatí v případech, kdy stačí částečný výpis z katastru, pořizovat jen ten.

Co je katastrální území

Katastrální území jsou obvykle pojmenována podle názvů obcí a městských částí, případně osad. Podle názvu území také zjistíte, pod jaký místní katastrální úřad nemovitost spadá a kam se tedy v případě potřeby obracet. V katastru přitom může mít část obce jiný název, než jaký se používá pro doručování pošty.

Kolik stojí výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru je zpoplatněn podle počtu stran. První strana výpisu může podle zákona stát maximálně 100 Kč, každá další nejvýše 50 Kč.

Výpis z katastru se platí podle počtu stránek.

Newsletter

Další příspěvky

Kdo je majitel nemovitosti

Jste právě na procházce po vsi či městě a zajímalo by vás, komu patří ten krásný domek, na který se zrovna díváte? Nebo by vás zajímalo, kdo vlastní ten krásný kus louky, po kterém chodíte na procházku se psem? Dnes už najít majitele nemovitosti či pozemku není těžké....

číst více

Co jsou aktiva a pasiva

Pojmy aktiva a pasiva se používají převážně ve spojení s účetní rozvahou. Účetní rozvaha je přehled o majetku společnosti, díky kterému může společnost posoudit, jaká je její finanční pozice. Avšak aktiva i pasiva jsou pojmy, které by měla znát také běžná fyzická...

číst více

Chcete se na něco zeptat?

Petr Králík

Další příspěvky

Jak vystěhovat neplatícího nájemníka

Jak vystěhovat neplatícího nájemníka

Stalo se vám, že nájemníci nechtěli zaplatit za nájemné? Pak je můžete vystěhovat. Avšak není to tak jednoduché. Takový spor se může vláčet klidně i několik let. Hlavně za takového předpokladu, že nájemce využije všechny obranné prostředky dané ze zákona. Asi jediným...

Povinnosti nájemce

Povinnosti nájemce

Pronajali jste váš byt, ale zjistili jste, že nevíte, jaké máte jako pronajímatel práva a povinnosti? Pak si přečtěte tento článek, který vám danou problematiku více přiblíží. Nejprve si stručně řekneme, jaký je rozdíl mezi pronájmem a podnájmem. Také si v krátkosti...

Přepis bytu v osobním vlastnictví

Přepis bytu v osobním vlastnictví

Převod nemovitosti na katastru vždy musí zařizovat původní vlastník, s výjimkou vypořádání dědictví. V takovém případě zařídí přepis na katastru notář, který má dědictví na starosti, po skončení dědického řízení. Přepis na katastru po prodeji nemovitosti Zřejmě...

Co zařídit po koupi bytu

Co zařídit po koupi bytu

Koupili jste byt? Uzavřením kupní smlouvy to ale nekončí: čeká vás ještě množství úkonů. Co vše se platí při koupi nemovitosti, jaké jsou vaše povinnosti po koupi nemovitosti a na co se vyplatí nezapomenout? Kupní smlouva Tím vše začíná - uzavřením kupní smlouvy se...

Jak postupovat při pronájmu bytu

Jak postupovat při pronájmu bytu

Gratulujeme - máte nájemní byt a k pravidelným příjmům z pronájmu schází už jen jediná věc: najít slušné, spolehlivé nájemníky, kteří nebudou mít problém s placením. Zjistěte, jak se vyhnout komplikacím, když se snažíte pronajímat byt. Jak najít a vybrat nájemníky...

Jak nenaletět při pronájmu bytu

Jak nenaletět při pronájmu bytu

Pronajímáte byt nebo se zajímáte o pronajímání bytů? Při výběru nájemce je na místě opatrnost, abyste neuzavřeli smlouvu s dlužníkem nebo jinak rizikovým nájemníkem. Nekalé praktiky ze strany potenciálních pronajímatelů však řeší i druhá strana. Naučíme vás nejen to,...