Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Kralik Academy s.r.o., IČ: 091 29 502, se sídlem Praha 10, Korunní 1143/84, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 331121,

jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 13, resp. 14, Nařízení (EU) 2016/679, v platném znění (dále jen „GDPR“),

plní svou zákonnou povinnost a poskytuje subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou či budou správcem zpracovávány, následující informace o podmínkách zpracování:

Dotčené osoby

zákazníci, registrovaní uživatelé

Účel

realizace smluv o poskytování služby, předsmluvní jednání

Právní titul

plnění smlouvy, příprava na uzavření smlouvy, vystavení daňového dokladu

Rozsah údajů

jméno, příjmení, titul, e-mail, telefonní číslo, adresa/ sídlo, IČ

Doba zpracování údajů

po dobu existence smlouvy o poskytování služby, po dobu existence registrace

Správce a způsob zpracování

správce zpracovává údaje elektronicky, v automatickém režimu, data jsou uložena v informačním systému, přístup k datům v elektronické podobě je zabezpečen přístupovým heslem

Zpracovatel a způsob spracování

zpracovatel je totožný se správcem

Likvidace údajů

správce zajistí likvidaci (výmaz) příslušných osobních údajů dnem následujícím po uplynutí doby zpracování

Práva subjektu údajů

  • právo přístupu k informacím o zpracování,
  • právo na opravu,
  • právo na výmaz,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na vysvětlení,
  • právo na odstranění závadného stavu,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost,
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

Kontaktní údaje správce pro uplatnění výše uvedených práv: [info@kralikacademy.cz]

Správce má vůči subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů oznamovací povinnost v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.