Pokusne tema

V nájemní smlouvě vždy přesně určete, jaké služby budete pro nájemce coby pronajímatel zajišťovat! Pokud tak neučiníte, automaticky platí, že zajistíte všechny služby, které jsme si vyjmenovali výše a pokud nejste schopni všechny tyto služby dodat, nájemce získává nárok na slevu z nájemného.

Občanský zákoník dále vyžaduje, aby byl způsob rozúčtování určen před poskytnutím služby.

§ 2247 občanského zákoníku,

(1) Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel; schází-li takové ujednání, použije se ustanovení odstavce 2.

(2) Pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

(3) Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví jiný právní předpis.

(4) Strany si ujednají způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb, není-li stanoven jiným právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. Způsob rozúčtování musí být určen před poskytováním služby.