Osoba, která se věřiteli písemně zavázala vyrovnat dluh, pokud ho dlužník sám nesplatí se jmenuje ručitel. Ručitel odpovídá za splnění závazku svým movitým i nemovitým majetkem až do výše pohledávky.